_AGE_VERIFICATION_DESC_AGE_VERIFICATION_CONFIRM
_AGE_VERIFICATION_LEAVE

ALLM??NNA AFF??RSVILLKOR

I. Föremål för företagets verksamhet

Föremål för företagets verksamhet är att marknadsföra all sorts annonsutrymme på internet. Företaget utför tilldelade och antagna uppdrag i eget namn och på egen räkning på uppdrag av respektive reklamkund (nedan kallad "uppdragsgivare").

II. Garanti

 1. Uppdragsgivaren är förpliktigad att kontrollera reklamen omedelbart efter det att den satts in resp. visas på webbsidan resp. på andra elektroniska reklammedier och att reklamera eventuella fel skriftligen inom en vecka efter det att reklamen satts in resp. visats. Om uppdragsgivaren inte lämnar in reklamationen i tid upphör garantin att gälla för uppdragsgivaren.
 2. Vid felaktig publicering av reklam har företaget rätt att efter eget tycke antingen göra en ersättningspublicering i den utsträckning, som publiceringens syfte påverkats, eller göra en revidering. Först när en sådan ersättningspublicering eller revidering är omöjlig, har misslyckats två gånger, har fördröjts orimligt länge eller förvägras företaget av uppdragsgivaren trots att en rimlig deadline satts, har uppdragsgivaren rätt att efter eget tycke antingen annullera avtalet (hävning av avtal) eller reducera ersättningen (minskning).
 3. Det rör sig inte om fel i reklampubliceringen enligt beskrivningen ovan, om den reklamerade framställningen orsakas av användning av icke lämplig framställningsmjuk- eller hårdvara (t.ex. webbläsare) eller av störningar i kommunikationsnäten från andra företag eller av datorbortfall hos internetleverantörer eller hos online-tjänster eller av ofullständiga och/eller icke uppdaterade erbjudanden på så kallade proxy-servrar (temporära minnen) från kommersiella och icke-kommersiella leverantörer och online-tjänster, som ligger utanför företagets ansvars-/inflytelseområde, eller av bortfall av en server, som inte varar längre än 24 timmar (fortlöpande eller adderade) inom 30 dagar efter avtalsenlig start för publiceringen, p.g.a. force majeure, strejk eller övriga orsaker, som inte företaget råder över.
 4. Om det skulle uppstå fel i utförandet av ett uppdrag har inte uppdragsgivaren rätt att förvägra betalning av ett annat uppdrag. En kvittning är endast tillåten om uppdragsgivarens betalningskrav är obestridlig eller juridiskt fastställd.

III. Uppdragsgivarens skyldigheter

 1. Uppdragsgivaren bekräftar i och med uppdragstilldelningen att han har köpt innehavarens samtliga erforderliga användningsrättigheter för upphovsskydd, närstående rättigheter och övriga rättigheter till de av honom tillhandahållna reklamunderlagen och -texterna och kan förfoga fritt över dessa.
 2. Uppdragsgivaren befriar företaget från alla kostnader och anspråk från tredje man, som skulle kunna uppstå för företaget p.g.a. överträdelse av upphovs-, konkurrens-, press-, straffrättsliga eller andra rättsliga bestämmelser.
 3. Uppdragsgivaren ansvarar för att reklammaterialet levereras i tid och i tekniskt felfritt tillstånd. Det innebär även teknisk uppbyggnad av reklammaterialet enligt respektive specifikationer i uppdragsbekräftelsen. Uppdragsgivaren bär risken för överföringen av reklammaterialet, om det inte skulle uppstå problem med överföringen inom företagets riskområde.
 4. Om reklamuppdrag p.g.a. orsaker som ligger inom uppdragsgivarens riskområde inte kan genomföras eller endast genomföras felaktigt, faktureras uppdragsgivaren ändå för avtalad reklam. Om företaget inte bär någon skuld till det felaktiga eller uteblivna utförandet, så kan uppdragsgivaren inte ställa några anspråk på företaget.
 5. Uppdragsgivaren har inte rätt att överlåta eller överföra några rättigheter eller skyldigheter ur avtalet till tredje man utan att företaget först uttryckligen samtycker till detta. Företaget kan när som helst överlåta eller överföra rättigheter och skyldigheter ur avtalet till tredje man. Uppdragsgivaren samtycker uttryckligen till detta. Så länge uppdragsgivaren inte har informerats om överföringen, har han rätt att betala till företaget med skuldbefriande verkan.

IV. Ångerrätt

 1. Företaget förbehåller sig rätten att även efter det att avtalet ingåtts avböja reklampubliceringen om det finns orsaker som gör avtalsutförandet oacceptabelt för företaget. Detta inträffar i synnerhet om reklampubliceringen innebär överträdelse av upphovs-, konkurrens-, press-, straffrättsliga eller andra rättsliga bestämmelser.
 2. Uppdragsgivaren har rätt att få information om orsakerna till avböjandet. Om uppdragsgivaren inte kan leverera ett reklammaterial som motsvarar företagets krav, har uppdragsgivaren rätt till återbetalning av redan betalade belopp.
 3. Om förtaget inte bär någon skuld till att avtalet omöjligen kan genomföras, ska de kostnader som uppstått hos företaget dras av från dessa återbetalningskrav. Ytterligare anspråk från uppdragsgivaren är uteslutna. Om då uppdragsgivaren ännu inte har betalat något, kan företaget kräva ersättning för de kostnader som uppkommit.

V. Annullering

 1. Kunden kan alltid annullera uppdrag. Annulleringen ska ske skriftligen. För annulleringar fram till fyra veckor före kampanjens start måste inga annulleringsavgifter betalas.

VI. Priser

 1. För avtalen gäller företagets prislistor vid den tidpunkten när avtalet sluts, om inget annat avtalats i enskilt avtal.
 2. Prisändringar för utförande av reklampublicering för avtalade och bekräftade publiceringsuppdrag börjar gälla, om de meddelas av företaget med nytt pris en månad före insättningen. I detta fall har uppdragsgivaren rätt att ångra sig med förklaring inom fem arbetsdagar efter det att han erhållit meddelandet om nytt pris.

VII. Tillämpningsområde

 1. För alla affärer, som ingås eller ska ingås för första gången, för närvarande och i framtiden gäller uteslutande följande villkor. Företaget godkänner inga från dessa allmänna affärsvillkor avvikande villkor från uppdragsgivaren. Avvikande villkor blir aldrig del av avtalet. Företaget måste inte motsätta sig sådana uttryckligen.
 2. I och med att kunden tilldelar uppdraget godkänner han att uteslutande dessa affärsvillkor gäller.

VIII. Ingående av avtal

 1. Ett avtal ingås mellan företaget och uppdragsgivaren antingen genom en skriftlig uppdragsbekräftelse per brev, fax eller e-post från företaget eller genom att uppdraget utförs av företaget. Företaget har rätt att utan att ange orsak avböja ännu icke bekräftade uppdrag.
 2. Uppdrag som tilldelats muntligen av uppdragsgivaren och uppdragsändringar av redan bekräftade uppdrag blir först verksamma när företaget har bekräftat dessa skriftligen.
 3. För avtal gäller företagets prislistor vid den tidpunkten när avtalet sluts.

IX. Ansvar

 1. Företaget ansvarar inte för oavbruten tillgång till webbsidan, inte heller för att bestämda resultat uppnås i och med publiceringen av reklamen.
 2. Företaget ansvarar för skadestånd, oavsett rättslig grund, endast vid uppsåt, grov vårdslöshet och fel på en garanterad egenskap. Detta gäller även för företagets medhjälpare, assistenter och juridiska ombud.
 3. I alla andra fall ansvarar företaget endast om väsentliga avtalsskyldigheter överträdes. Då är skadeståndet begränsat till typiskt sett förutsebara skador. Kompensation ges ej för atypiska eller icke förutsebara skador.

X. Ansvarsfrihet

 1. Företaget ansvarar inte för att informationen i webberbjudandet är uppdaterad, har korrekt innehåll eller är komplett.
 2. Företaget har inte någon inverkan på gestaltning och innehåll på externa internetsidor. Företaget distanserar sig därför från allt externt innehåll, även om företaget har satt en länk på dessa externa sidor. Detta gäller för alla länkar som visas på hemsidan och för allt innehåll på sidor, till vilka webbannonserna och länkarna leder, samt för externa inlägg i gästböcker, diskussionsforum och mejllistor, som inrättats av företaget.

XI. Copyright

 1. Hemsidans layout, använda diagram och bilder, samlingen av inlägg samt enskilda inlägg är upphovsrättsligt skyddade. För kopiering eller användning av innehållet krävs författarens uttryckliga godkännande. Företaget förbehåller sig alla rättigheter.

XII. Ort för fullgörande och laga domstol

 1. Ort för fullgörande och laga domstol är, så långt det är juridiskt tillåtet, företagets säte. Företaget har dock rätt att resa krav mot uppdragsgivaren i alla andra domstolar som är ansvariga för uppdragsgivaren.
 2. Vid ingående av avtal gäller uteslutande schweizisk rätt.

XIII. Övrigt

 1. Ändringar och kompletteringar till avtalet måste ske skriftligen för att ha rättslig verkan. Muntliga tilläggsavtal har inte ingåtts.
 2. Om enskilda delar av dessa allmänna affärsvillkor skulle vara eller bli overksamma, så förblir resterande bestämmelser i dessa allmänna affärsvillkor fullt verksamma.

XIV. Betalningar

 1. Fakturor ska betalas utan något avdrag genast efter att de har inträffat på det konto som anges av företaget. För avdrag för rabatt krävs särskilt skriftligt avtal.
 2. Om det finns risk för att uppdragsgivaren inte kan uppfylla betalningskraven p.g.a. en försämring av uppdragsgivarens förmögenhetsförhållanden, som inträffat eller framkommit efter det att avtalet ingåtts, kan företaget skjuta upp fortsatt reklampublicering fram till betalning eller kräva en förskottsbetalning eller andra säkerheter för ytterligare reklampubliceringar oavsett om detta står i strid med tidigare överenskommelser.
 3. Om uppdragsgivaren helt eller delvis kommer efter i sina betalningsskyldigheter, ska han från och med denna tidpunkt betala en dröjsmålsränta på årligen 5 % över Europeiska centralbankens basränta, om företaget inte påvisar en större skada.
 4. Företaget har rätt att kräva att fakturabeloppet betalas i förväg och att utföra uppdraget först när det har inkommit.