Conţinuturile acestei pagini de internet
sunt destinate exclusiv adulţilor.

Aveţi cel puţin 18 ani şi sunteţi major
în conformitate cu legislaţia ţării dvs.
În plus cunoaşteţi legile din ţara dvs.
privind protecţia tinerilor.Da, confirm că am 18 ani şi că sunt
familiarizat cu legile din ţara mea
privind protecţia tinerilor.
Nu, părăseşte pagina de internet.

CONDI?II GENERALE DE AFACERI (CGA)

 

I. Obiectul societ???ii

Obiectul societ???ii este comercializarea de spa?ii publicitare de orice fel pe internet. Îndeplinirea sarcinilor acordate ??i acceptate este realizat?? de societate în numele ??i pentru respectivii sponsori (numi?i mai jos „beneficiari“).

II. Garan?ia

 1. Beneficiarul se oblig?? s?? verifice reclama imediat dup?? realizarea respectiv apari?ia ei pe pagina de internet, respectiv pe alte medii de comunicare electronice ??i s?? reclame în scris eventualele erori în termen de cel mult o s??pt??mân?? de la realizarea, respectiv apari?ia reclamei. Dac?? reclama?ia nu este f??cut?? la timp, atunci preten?iile beneficiarului privind garan?ia nu se aplic??.
 2. În cazul inser??rii eronate a reclamei, societatea este îndrept???it??, fie s?? efectueze o inserare echivalent??, în m??sura în care scopul inser??rii reclamei a fost prejudiciat, sau s?? remedieze inserarea. Doar atunci când o astfel de inserare echivalent?? sau o remediere nu este posibil??, sau a e??uat de cel pu?in dou?? ori, este amânat?? în mod inacceptabil sau este refuzat?? de societate în ciuda termenului limit?? rezonabil oferit de c??tre beneficiar, beneficiarul are dreptul fie de a rezilia contractul (anulare) sau de a reduce onorariul (reducere).
 3. Nu se consider?? o eroare de inserare în sensul men?ionat mai sus, dac?? reprezentarea imputat?? s-a produs prin utilizarea unui software sau hardware de prezentare neadecvat (ex. navigator) sau din cauza întreruperilor re?elelor de comunicare a altor societ???i sau din cauza defec?iunilor la calculatoare la anumi?i furnizori de internet sau servicii online sau ca urmare a ofertelor incomplete ??i/sau neactualizate la a??a numi?i serveri proxy (memorii cache) a furnizorilor comerciali ??i necomerciali ??i a serviciilor online, care se afl?? în afara sferei de r??spundere ??i influen??? a societ???ii, sau din cauza avariei unui server, care nu dureaz?? mai mult de 24 de ore (continuu sau însumate) într-o perioad?? de 30 de zile dup?? realizarea inser??rii convenite prin contract, ca urmare a unei for?e majore, greve sau a altor motive, care nu pot fi imputate societ???ii.
 4. Dac?? apar erori la executarea unei comenzi, atunci beneficiarul este îndrept???it s?? refuze plata unei alte comenzi. O compensare este permis?? doar dac?? preten?ia beneficiarului solicitat?? pentru compensare este stabilit?? ca fiind de necontestat sau legal??.

III. Obliga?iile beneficiarului

 1. Beneficiarul confirm?? o dat?? cu plasarea comenzii, c?? a cump??rat toate drepturile de utilizare necesare de la posesorul drepturilor de autor, a drepturilor conexe ??i a altor drepturi pentru materialele promo?ionale ??i textele de reclam?? realizate de acesta ??i c?? poate dispune liber de acestea.
 2. Beneficiarul scute??te societatea de toate costurile ??i preten?iile, care pot c??dea asupra societ???ii, prin înc??lcarea hot??rârilor privind drepturile de autor, de concuren???, de pres??, a drepturi legale sau a altor drepturi.
 3. Beneficiarul este r??spunz??tor pentru furnizarea impecabil?? din punct de vedere tehnic ??i în timp util a materialelor publicitare. Acest lucru include ??i montajul tehnic al materialelor publicitare conform specifica?iilor respective men?ionate în confirmarea comenzii. Beneficiarul suport?? riscul pentru transmiterea materialului publicitar, dac?? nu apar probleme la transmitere ce ?in de sfera de risc a societ???ii.
 4. Dac?? exist?? comenzi publicitare, care nu au putut fi realizate sau au fost realizate eronat din motive ce ?in de sfera de risc a beneficiarului, reclama convenit?? este totu??i facturat?? beneficiarului. Dac?? societatea nu este considerat?? responsabil?? în niciun fel de realizarea eronat?? sau nerealizarea respectiv??, atunci beneficiarul nu are nicio preten?ie fa??? de societate.
 5. Beneficiarul nu este îndrept???it s?? cesioneze sau s?? transfere drepturi sau obliga?ii contractuale c??tre ter?i f??r?? acordul prealabil categoric al societ???ii. Societatea poate cesiona sau transfera oricând unui ter? drepturi ??i obliga?ii contractuale. Beneficiarul î??i exprim?? categoric acordul privind acest lucru. Dac?? beneficiarul nu a fost informat de transfer, atunci el este îndrept???it s?? beneficieze de plat?? liberatorie fa??? de societate.

IV. Dreptul de retragere

 1. Societatea î??i rezerv?? dreptul s?? refuze inserarea ??i dup?? încheierea contractului din motive, care duc la o executare inacceptabil?? a contractului din partea societ???ii. Acesta reprezint?? în special cazul în care inserarea încalc?? hot??râri privind drepturile de autor, de concuren???, de pres??, a drepturi legale sau a altor drepturi.
 2. Beneficiarul are dreptul de a fi informat cu privire la motivele refuzului. Dac?? beneficiarul nu poate pune la dispozi?ie un material publicitar nou corespunz??tor cerin?elor societ???ii, atunci beneficiarul are dreptul la restituirea pl???ilor realizate deja.
 3. Dac?? societatea nu este considerat?? responsabil?? de caracterul inexplicabil pentru executarea contractului, atunci costurile vor fi deduse din aceste preten?ii de restituire, care au rezultat deja în contul societ???ii. Sunt excluse alte preten?ii din partea beneficiarului. Dac?? într-un astfel de caz nu are loc nicio plat?? din partea beneficiarului, atunci societatea poate solicita compensarea cheltuielilor ap??rute deja.

V. Stornarea

 1. Stornarea comenzilor de c??tre client este posibil?? în principiu ??i trebuie s?? aib?? loc în scris.   În cazul storn??rilor în termen de pân?? la 4 s??pt??mâni înainte de începerea campaniei nu reies taxe de stornare.

VI. Pre?urile

 1. Pentru contracte sunt valabile respectivele liste de pre?uri ale societ???ii valabile la momentul încheierii contractului, dac?? nu se convine altfel în contract.
 2. Modific??rile de pre? pentru realizarea inser??rilor pentru comenzile de inserare convenite ??i confirmate au efect, dac?? acestea sunt anun?ate de societate cu o lun?? înainte de realizarea inser??rii cu pre?ul nou. În acest caz beneficiarul are dreptul de retragere din contract, care trebuie s?? fie exercitat printr-o declara?ie în termen de cinci zile lucr??toare dup?? primirea mesajului.

VII. Sfera de aplicare

 1. Pentru toate activit???ile opera?ionale încheiate deja, în curs de desf????urare ??i care vor fi încheiate cu societatea sunt valabile condi?iile de mai jos. Societatea nu recunoa??te condi?iile beneficiarului divergente de la prezentele Condi?ii generale de afaceri. Acestea nu devin ele însele parte integrant?? a contractului, dac?? societatea nu le contest?? categoric.
 2. Clientul recunoa??te o dat?? cu plasarea comenzii valabilitatea exclusiv?? a acestor condi?ii de afaceri.

VIII. Încheierea contractului

 1. Un contract între societate ??i beneficiar se încheie fie printr-o confirmare scris?? a comenzii prin intermediul unei scrisori, a unui fax sau e-mail din partea societ???ii sau prin îndeplinirea comenzii de c??tre societate. Societatea are dreptul de a refuza comenzile neconfirmate înc?? chiar ??i f??r?? indicarea motivelor.
 2. Comenzile ??i modific??rile de comand?? pentru comenzile confirmate deja comunicate verbal de c??tre beneficiar au efect, doar atunci când sunt confirmate în scris de c??tre societate.
 3. În cazul contractelor sunt valabile respectivele liste de pre?uri ale societ???ii valabile la momentul încheierii contractului.

IX. R??spunderea

 1. Societatea nu este r??spunz??toare pentru accesibilitatea neîntrerupt?? a paginii de internet, cu atât mai pu?in pentru faptul c?? prin inserarea reclamei se pot ob?ine anumite rezultate.
 2. Pentru compensarea daunelor, indiferent din ce motiv legal, societatea este r??spunz??toare doar pentru daunele cauzate inten?ionat, neglijen??? major?? ??i lipsa unei tr??s??turi garantate. Acest lucru este valabil ??i pentru asisten?ii pentru realizarea, respectiv efectuare de inser??ri cât ??i pentru reprezentan?ii legali ai societ???ii.
 3. În toate celelalte cazuri societatea este r??spunz??toare doar dac?? sunt înc??lcate obliga?ii contractuale esen?iale (obliga?ii cardinale). Pentru acestea compensarea este limitat?? la daunele previzibile în mod normal. Nu are loc o compensare a daunelor atipice sau imprevizibile.

X. Exonerarea de r??spundere

 1. Societatea nu este r??spunz??toare pentru actualitatea, corectitudinea con?inutului precum ??i pentru totalitatea informa?iilor prezentate în oferta publicitar??.
 2. Societatea nu are nicio influen??? asupra modului de prezentare ??i a con?inutului paginilor de internet str??ine. Astfel ea se distan?eaz?? de toate con?inuturile str??ine, chiar dac?? a fost pus?? o leg??tur?? de pe paginile societ???ii spre aceste pagini externe. Acest lucru este valabil pentru toate leg??turile indicate pe pagina de start ??i pentru toate con?inuturile paginilor, c??tre care duc banner-ele ??i leg??turile, precum ??i pentru înregistr??rile str??ine din c??r?ile de oaspe?i, forumurile de discu?ii ??i listele de adrese po??tale organizate de societate.

XI. Dreptul de autor

 1. Aspectul paginii de start, graficele ??i imaginile utilizate, colec?ia de contribu?ii precum ??i contribu?iile unice sunt protejate de drepturi de autor. Nu este permis?? nicio reproducere sau utilizare f??r?? aprobarea expres?? a autorului. Societatea î??i rezerv?? toate drepturile.

XII. Locul de îndeplinire ??i tribunalul competent

 1. Locul de îndeplinire ??i tribunalul competent, dac?? acest lucru este permis legal, este la sediul societ???ii. Totu??i societatea este îndrept???it?? s?? revendice preten?ii împotriva beneficiarului la orice alt?? curte de justi?ie competent?? pentru acest lucru.
 2. La încheierea contractelor este valabil exclusiv dreptul elve?ian.

XIII. Diverse

 1. Modific??rile sau complet??rile la contract necesit?? form?? scris?? pentru a fi valabile. Nu au fost convenite în?elegeri verbale adi?ionale.
 2. Dac?? p??r?i individuale din Condi?iile generale de afaceri de mai sus sunt sau devin invalide, restul hot??rârilor acestor Condi?ii generale de afaceri r??mân valabile în totalitate.

XIV. Pl???ile

 1. Facturile vor fi pl??tite imediat dup?? primirea lor, f??r?? vreo retragere din cont, într-unul dintre conturile indicate de societate. Retragerea din reduceri necesit?? în?elegeri scrise speciale.
 2. Dac?? îndeplinirea preten?iei de plat?? este periclitat?? din cauza unei înr??ut???iri a circumstan?elor financiare a beneficiarului, ap??rut?? sau devenit?? cunoscut?? dup?? încheierea contractului, atunci societatea poate amâna executarea unei comenzi de inserare pân?? la plata acesteia, sau, în cazul unor inser??ri publicitare ulterioare, poate pretinde o plat?? în avans sau alte garan?ii f??r?? prejudiciu ??i contrar?? în?elegerii anterioare.
 3. Dac?? beneficiarul este restant par?ial sau total cu privire la obliga?ia sa de plat??, atunci din acel moment va pl??ti o dobând?? de întârziere în valoare de 5% p.a. peste dobânda de referin??? a BCE, dac?? societatea nu face dovada unei daune mai mari.
 4. Societatea este îndrept???it?? s?? pretind?? plata în avans ??i s?? preseze serviciile abia dup?? primirea sumei facturate.
©2011-2021 mywomen.ch