Treści zamieszczone na tej stronie są przeznaczone wyłącznie dla osób dorosłych.

Mam nie mniej niż 18 lat i w świetle prawa obowiązującego w moim kraju jestem osobą pełnoletnią.
Ponadto treść ustawy o ochronie młodzieży obowiązującej w moim kraju jest mi znana.Tak, potwierdzam, że ukończyłem/am 18 lat
i znam treść ustawy o ochronie młodzieży obowiązującej w moim kraju.
Nie, opuść stronę

OG??LNE WARUNKI HANDLOWE (OWH)

I. Przedmiot dzia??alno??ci Firmy

Przedmiotem dzia??alno??ci Firmy jest po??rednictwo w sprzeda?y wszelkiego rodzaju miejsca na cele reklamowe w Internecie. Realizacja udzielonych i przyj??tych zlece?? przeprowadzana jest przez Firm?? we w??asnym imieniu i na w??asny rachunek na zlecenie poszczególnych klientów reklamowych (dalej zwanych „Zleceniodawcami”).

II. Gwarancja

 1. Zleceniodawca jest zobowi??zany do sprawdzenia reklamy zaraz po jej zamieszczeniu b??d? ukazaniu si?? na stronie internetowej lub na innych elektronicznych no??nikach reklamy i dokona?? pisemnej reklamacji ewentualnych b????dów najpó?niej w terminie jednego tygodnia od daty zamieszczenia b??d? ukazania si?? reklamy. Je?eli reklamacja nie nast??pi we w??a??ciwym terminie, to roszczenia Zleceniodawcy z tytu??u gwarancji ulegn?? wyga??ni??ciu.
 2. W przypadku wadliwego zamieszczenia reklamy w Internecie Firma wed??ug w??asnego uznania ma prawo do dokonania ponownego zamieszczenia reklamy w zakresie, w jakim nast??pi??o negatywne oddzia??ywanie na cel zamieszczenia reklamy albo do dokonania poprawek. Dopiero w sytuacji, gdy ponowne zamieszczenie lub dokonanie poprawek jest niemo?liwe, co najmniej dwa razy nie powiod??o si??, w sposób niedopuszczalny przeci??gn????o si?? w czasie lub odmówiono Firmie jego wykonania pomimo wyznaczenia przez Zleceniodawc?? stosownego terminu, Zleceniodawca ma prawo wed??ug w??asnego uznania do anulowania umowy (uniewa?nienia z powodu wady przedmiotu zlecenia) albo do zmniejszenia kwoty wynagrodzenia (obni?enia ceny).
 3. B????d w zamieszczeniu w jego powy?szym rozumieniu nie ma miejsca, je?eli przyczyn?? widoku reklamy obj??tego reklamacj?? jest: u?ycie nieodpowiedniego oprogramowania lub sprz??tu do jego wy??wietlania (np. przegl??darki), zak??ócenia w sieciach komunikacyjnych innych firm, awaria komputera u dostawców us??ug internetowych albo w serwisach online, niekompletne i/lub niezaktualizowane oferty komercyjnych i niekomercyjnych dostawców us??ug internetowych i serwisów online na tak zwanych serwerach Proxy (w pami??ci cache), wykraczaj??ce poza zakres odpowiedzialno??ci/mo?liwo??ci dzia??ania Firmy, awaria serwera trwaj??ca nie d??u?ej ni? 24 godziny (bez przerwy lub ????cznie), która wyst??pi??a  w ci??gu 30 dni od daty rozpocz??cia wy??wietlania reklamy ustalonej w umowie, si??a wy?sza, strajk lub inne przyczyny niezale?ne od Firmy.
 4. W przypadku wyst??pienia b????dów w trakcie realizacji danego zlecenia Zleceniodawca nie ma prawa do odmowy zap??aty za inne zlecenie. Potr??cenie z kwoty zlecenia dopuszczalne jest tylko wtedy, gdy zg??oszone przez Zleceniodawc?? roszczenie o potr??cenie jest bezsporne lub stwierdzone prawomocnym wyrokiem s??du.

III. Obowi??zki Zleceniodawcy

 1. Udzielaj??c zlecenia, Zleceniodawca potwierdza, ?e naby?? wszelkie wymagane prawa do u?ytkowania w??a??cicieli praw autorskich, pokrewnych praw autorskich oraz pozosta??ych praw do dostarczonych przez niego materia??ów i tekstów reklamowych i mo?e nimi swobodnie dysponowa??.
 2. Zleceniodawca zwalnia firm?? z wszelkich kosztów i roszcze?? osób trzecich, które mog?? powsta?? w Firmie w zwi??zku z naruszeniem przepisów dotycz??cych praw autorskich, prawa o konkurencji, prawa prasowego, karnego oraz pozosta??ych przepisów prawa.
 3. Zleceniodawca jest odpowiedzialny za dostarczenie we w??a??ciwym czasie ??rodków reklamowych spe??niaj??cych wymagania techniczne. Obejmuje to równie? techniczny monta? ??rodków reklamy zgodny ze specyfikacjami podanymi w potwierdzeniu danego zlecenia. Zleceniodawca ponosi ryzyko zwi??zane z przekazaniem ??rodka reklamy, o ile wyst??pi?? problemy z przekazaniem nieobj??te zakresem ryzyka ponoszonego przez firm??.
 4. Je?eli z przyczyn le???cych w zakresie ryzyka ponoszonego przez Zleceniodawc?? zlecenia reklamowe nie mog?? zosta?? zrealizowane lub mog?? zosta?? zrealizowane wadliwie, Zleceniodawcy zostanie mimo to wystawiona faktura za uzgodnion?? reklam??. W przypadku gdy Firma nie ponosi winy za wadliwe wykonanie zlecenia lub za jego niewykonanie Zleceniodawca nie posiada ?adnych roszcze?? wobec Firmy.
 5. Zleceniodawca nie ma prawa do cedowania ani przenoszenia praw lub obowi??zków wynikaj??cych z umowy na osoby trzecie bez uprzedniej wyra?nej zgody Firmy. Firma mo?e w ka?dej chwili scedowa?? lub przenie???? prawa i obowi??zki umowne na osob?? trzeci??. Zleceniodawca udziela na to swojej wyra?nej zgody. Dopóki Zleceniodawca nie zostanie powiadomiony o przeniesieniu praw lub obowi??zków, ma on prawo do dokonywania p??atno??ci na rzecz Firmy ze skutkiem zwolnienia z zobowi??zania.

IV. Prawo do odst??pienia od umowy

 1. Tak?e po zawarciu umowy Firma zastrzega sobie prawo do odmowy zamieszczenia reklamy z przyczyn, które powoduj??, ?e realizacja umowy przez firm?? jest nie do zaakceptowania. Ma to miejsce szczególnie w przypadku, gdy zamieszczenie reklamy narusza przepisy dotycz??ce praw autorskich, prawa o konkurencji, prawa prasowego, karnego lub inne przepisy prawa.
 2. Zleceniodawca ma prawo do uzyskania informacji na temat przyczyn odmowy. Je?eli Zleceniodawca nie jest w stanie dostarczy?? nowego materia??u reklamowego odpowiadaj??cego wymaganiom Firmy, wówczas ma on prawo do otrzymania zwrotu dokonanych ju? p??atno??ci.
 3. W przypadku, gdy Firma nie ponosi winy za niemo?no???? realizacji umowy, od kwoty tego zwrotu nale?y potr??ci?? koszty poniesione dotychczas przez firm??. Dalsze roszczenia Zleceniodawcy s?? wykluczone. Je?eli w takim wypadku ze strony Zleceniodawcy nie nast??pi??y jeszcze ?adne p??atno??ci, Firma mo?e za???da?? rekompensaty poniesionych ju? kosztów.

V. Anulowanie zlecenia

 1. Zasadniczo anulowanie zlece?? przez klienta jest mo?liwe i musi miej??c miejsce w formie pisemnej. W przypadku anulowania zlecenia w terminie do 4 tygodni przed rozpocz??ciem kampanii reklamowej nie nalicza si?? ?adnych op??at za anulowanie zlecenia.

VI. Ceny

 1. W odniesieniu do umów obowi??zuj?? cenniki Firmy aktualne w chwili zawarcia umowy, o ile nie uzgodniono inaczej w ramach odr??bnej umowy.
 2. Zmiany cen za zamieszczanie reklam w przypadku uzgodnionych i potwierdzonych zlece?? s?? skuteczne, gdy zostan?? zapowiedziane przez firm?? z miesi??cznym wyprzedzeniem przed zamieszczeniem reklamy obj??tym now?? cen??. W takim przypadku Zleceniodawcy przys??uguje prawo odst??pienia od umowy, które nale?y wykona?? na drodze o??wiadczenia w terminie pi??ciu dni roboczych od daty otrzymania powiadomienia o zmianie ceny.

VII. Zakres obowi??zywania

 1. W stosunku do wszystkich planowanych do zawarcia/zawartych z Firm?? pierwszych, bie???cych i przysz??ych transakcji obowi??zuj?? wy????cznie poni?sze warunki. Firma nie uznaje warunków Zleceniodawcy odbiegaj??cych od niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych. Takie warunki nie b??d?? stanowi??y integralnej cz????ci umowy nawet wówczas, gdy Firma nie wyrazi wobec nich jednoznacznego sprzeciwu.
 2. Wraz z udzieleniem zlecenia klient uznaje wy????czn?? wa?no???? niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych.

VIII. Zawarcie umowy

 1. Umowa pomi??dzy Firm?? a Zleceniodawc?? dochodzi do skutku poprzez pisemne potwierdzenie przyj??cia zlecenia przes??ane przez Firm?? listownie, faksem lub e-mailem albo poprzez wykonanie umowy przez Firm??. Firma ma prawo do nieprzyjmowania niepotwierdzonych jeszcze zlece?? tak?e bez podania powodów.
 2. Zlecenia udzielone przez Zleceniodawc?? ustnie oraz zmiany w potwierdzonych ju? zleceniach b??d?? skuteczne tylko wówczas, gdy zostan?? pisemnie potwierdzone przez Firm??.
 3. W stosunku do umów obowi??zuj?? cenniki Firmy aktualne w chwili zawarcia danej umowy.

IX. Odpowiedzialno???? cywilna

 1. Firma nie odpowiada za nieprzerwany dost??p do strony internetowej, jak równie? za to, czy przez zamieszczenie reklamy mo?liwe b??dzie uzyskanie okre??lonych efektów.
 2. Bez wzgl??du na podstaw?? prawn?? Firma ponosi odpowiedzialno???? odszkodowawcz?? tylko w przypadku nieprawid??owo??ci wynikaj??cych z celowego dzia??ania, ra???cego niedbalstwa i braku zagwarantowanej w??asno??ci produktu. Dotyczy to tak?e pomocników wzgl. osób wykonuj??cych powierzone zobowi??zanie oraz prawnych reprezentantów Firmy.
 3. We wszystkich innych przypadkach Firma ponosi odpowiedzialno???? tylko wówczas, gdy dojdzie do naruszenia istotnych obowi??zków umownych (obowi??zków zasadniczych). Odpowiedzialno???? odszkodowawcza jest przy tym ograniczona do przewidywalnych szkód typowych dla charakteru umowy. Rekompensata szkód nietypowych lub nieprzewidywalnych nie b??dzie realizowana.

X. Wy????czenie odpowiedzialno??ci

 1. Firma nie odpowiada za aktualno????, prawid??owo???? merytoryczn?? oraz za kompletno???? informacji zamieszczanych na jej serwisie internetowym.
 2. Firma nie ma wp??ywu na architektur?? i zawarto???? obcych stron internetowych. Dlatego dystansuje si?? od wszelkich obcych tre??ci, tak?e je??li Firma sama umie??ci??a link do tych zewn??trznych stron. Dotyczy to wszystkich linków wy??wietlonych na stronie internetowej oraz wszelkich zawarto??ci stron, do których prowadz?? banery i odno??niki, jak równie? obcych wpisów w ksi??gach go??ci, na forach dyskusyjnych i w listach mailingowych za??o?onych przez Firm??.

XI. Prawa autorskie

 1. Projekt strony internetowej, zastosowana grafika i obrazy, zbiór artyku??ów oraz poszczególne artyku??y s?? chronione prawem autorskim. Ich powielanie lub wykorzystywanie bez wyra?nej zgody autora jest niedozwolone. Firma zastrzega sobie wszelkie prawa.

XII. Miejsce wykonania umowy i w??a??ciwo???? s??du

 1. O ile jest to prawnie dopuszczalne, miejscem wykonania umowy oraz w??a??ciwo??ci?? miejscow?? s??du jest siedziba Firmy. Tym niemniej jednak Firma ma prawo dochodzi?? roszcze?? wobec Zleceniodawcy równie? w ka?dym innym w??a??ciwym dla niego s??dzie.
 2. W odniesieniu do zawierania umów obowi??zuje wy????cznie prawo szwajcarskie.

XIII. Pozosta??e postanowienia

 1. Zmiany lub uzupe??nienia umowy wymagaj?? formy pisemnej pod rygorem niewa?no??ci. Pomi??dzy stronami nie zosta??y zawarte ?adne dodatkowe porozumienia ustne.
 2. W przypadku, gdy poszczególne cz????ci powy?szych Ogólnych Warunków Handlowych s?? lub okaza??yby si?? sta?? si?? bezskuteczne, wówczas skuteczno???? pozosta??ych postanowie?? niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych pozostaje w ca??o??ci nienaruszona.

XIV. P??atno??ci

 1. Nale?no??ci winny by?? regulowane niezw??ocznie po otrzymaniu faktury, bez jakichkolwiek potr??ce??, przelewem na jeden z rachunków bankowych podanych przez Firm??. Potr??canie skonta wymaga osobnych uzgodnie?? pisemnych.
 2. W przypadku zagro?enia wykonania roszczenia o zap??at?? z powodu pogorszenia si?? warunków maj??tkowych Zleceniodawcy, które wyst??pi??o lub zosta??o ujawnione po zawarciu umowy, Firma mo?e wstrzyma?? dalsz?? realizacj?? zlecenia na zamieszczenie reklamy do chwili uregulowania p??atno??ci lub, bez uszczerbku dla przeciwstawnego wcze??niejszego uzgodnienia, za???da?? zap??aty z góry za zamieszczanie kolejnych reklam lub za???da?? innych zabezpiecze??.
 3. Je?eli Zleceniodawca popadnie w zw??ok?? z zap??at?? pe??nej kwoty lub jej cz????ci, to - o ile Firma nie wyka?e szkody na wy?sz?? kwot?? - pocz??wszy od tego momentu jest on zobowi??zany do p??acenia odsetek za zw??ok?? w wysoko??ci 5% powy?ej bazowej stopy procentowej EBC w skali roku.
 4. Firma ma prawo ???da?? p??atno??ci z góry i wykona?? us??ug?? dopiero po otrzymaniu kwoty faktury.

Niniejsze warunki wchodzą w życie 1 października 2021 r. i zastępują wszystkie poprzednie wersje. Ta strona internetowa jest własnością firmy Lakan AG. Lakan AG, Sihlbruggstraße 105, 6340 Baar

©2011-2022 mywomen.ch