A weboldal tartalma kizárólag felnőtteknek szól.

Ön legalább 18 éves és országának törvényei szerint
nagykorú.
Ismertek az Ön számára országának ifjúságvédelmi törvényei is.Igen, igazolom, hogy 18 éves vagyok és
ismertek számomra országom ifjúságvédelmi törvényei.
Nem, elhagyom a weboldalt.

ÁLTALÁNOS ??ZLETI FELT??TELEK (Á??F)

I. A vállalat m?ködésének tárgya

A vállalat m?ködésének tárgya különböz?? reklámfelületek értékesítése az interneten. A kapott és vállalt megbízások teljesítését
a vállalat saját nevében és saját számlájára végzi az adott ipari ügyfél (a továbbiakban "megbízó")
megbízásából.

II. Garanciavállalás

 1. A megbízó kötelezettséget vállal arra, hogy közvetlenül azok közzététele, ill. megjelenése után ellen??rzi a weboldalon, ill. egyéb elektromos reklámhordozókon megjelenített reklámokat, az esetlegesen tapasztalt hibákat pedig legkés??bb a reklám közzététele, ill. megjelenése utáni egy héten belül írásban jelzi. Ha a reklamáció nem történik meg id??ben, úgy a megbízó elveszti az erre vonatkozó garanciális igények érvényesíthet??ségét.
 2. A reklám hibás közzétételével a vállalat saját belátása szerint ismételt közzétételt hajt végre olyan mértékben, amelyben az eredeti közzététel célja korlátozásra került, vagy a meglév?? közzététel javítását hajtja végre. Amennyiben ezen utólagos közzététel, vagy javítás lehetetlen, legalább két alkalommal sikertelen, vállalhatatlanul elhúzódik, vagy a megbízó által megadott méltányos határid?? megadása ellenére megtagadták azt a vállalat számára, úgy a megbízónak jogában áll saját belátása szerint a szerz??dést??l való visszalépés (felbontás), vagy a javadalmazás csökkentése (csökkentés).
 3. A reklám közzétételi hibája a fenti értelmezés szerint nem áll fenn, ha a reklamált megjelenítés egy arra alkalmatlan szoftver, vagy hardver (pl. böngész??program) használata, más vállalatok kommunikációs rendszereiben fellép?? zavarok, az internetes vagy online szolgáltatók szervereinek leállása kereskedelmi és nem kereskedelmi szolgáltatók és online szolgálatok ún. proxy szervereinek (köztes tárak) olyan nem teljes és / vagy nem aktualizált tartalma miatt történt, melyek a vállalat felel??sségi/befolyási területén kívül esnek, vagy olyan szerverleállásra vezethet??k vissza, mely a szerz??dés szerinti közzététel kezdete utáni 30 napon belül (folyamatosan, vagy összességében számítva) 24 órát nem meghaladóan történt, ill. vis majorra, sztrájkra vagy egyéb olyan okra, melyért a vállalat nem vonható felel??sségre.
 4. Amennyiben a megbízás teljesítése során hibák történnek, úgy a megbízónak nem áll jogában egy másik megbízásért való fizetések megtagadása. Az ily módon történ?? elszámolásra csak akkor van lehet??ség, ha a megbízó elszámolási igényei vitán felül állnak, vagy azokat joger??sen megállapították.

III. A megbízó kötelezettségei

 1. A megbízó a megbízással meger??síti, hogy megszerezte a szerz??i, szolgálatvédelmi és egyéb jog szerinti összes szükséges tulajdonosi használati jogosultságot az általa rendelkezésre bocsátott reklámdokumentációkra és szövegekre vonatkozóan és ezek felett szabadon rendelkezik.
 2. A megbízó mentesíti a vállalatot harmadik felek által támasztott minden olyan költségt??l és követelést??l, melyek a szerz??i, verseny-, sajtó-, büntet??-, vagy egyéb jogi rendelkezések megsértésévél a vállalattal szemben felmerülnének.
 3. A megbízó felel??s a reklámanyagok id??ben történ?? és technikailag hibátlan átadásáért. Ez magában foglalja a reklámanyagok technikai felépítését is a megbízás meger??sítésében megadott mindenkori specifikációk szerint. A megbízó viseli a reklámanyagok átadásának kockázatát, amennyiben az átadáskor felmerül?? problémák nem a vállalat kockázatvállalási területén léptek fel.
 4. Amennyiben a megbízó kockázatvállalási területén fellép?? okokból a reklám-közzétételi megbízások nem, vagy hibásan hajthatók végre, úgy a reklám a megbízó számára ennek ellenére kiszámlázásra kerül. Amennyiben a vállalat semmilyen hibát nem követett el a hibás teljesítés, vagy teljesítés hiánya során, úgy a megbízó nem érvényesíthet igényeket a vállalattal szemben.
 5. A megbízónak nem áll jogában a vállalat számára, annak kifejezett és el??zetes beleegyezése nélkül a szerz??désb??l fakadó kötelezettségekr??l, vagy jogosultságokról harmadik felek számára lemondani, ill. ezeket átruházni. A vállalat a szerz??désb??l ered?? jogosultságairól és kötelezettségeir??l bármikor lemondhat harmadik felek javára, ill. átruházhatja ezeket. A megbízó ehhez kifejezett hozzájárulását adja. Amíg a megbízót nem értesítették az átadásról, addig jogában áll fizetési kötelezettségek alól való mentesülési hatással a fizetéseket a vállalat számára teljesíteni.

IV. Lemondási jog

 1. A vállalat fenntartja a jogot arra, hogy akár a szerz??dés megkötése után elutasítsa reklámok közzétételét olyan okokból, melyek nem elvárhatóak a vállalattól a szerz??dés teljesítése során. Ez a helyzet különösen akkor áll fenn, ha a reklám közzététele szerz??i-, verseny-, sajtó-, büntet??- vagy egyéb jogi rendelkezéseket sért.
 2. A megbízónak jogában áll, hogy az elutasításról tájékoztatást kapjon. Amennyiben a megbízó nem képes új, a
  vállalat követelményeinek megfelel?? reklámanyagokat biztosítani, úgy a megbízónak jogában áll a már teljesített fizetések
  visszatérítését igényelni.
 3. Amennyiben a szerz??dés teljesíthetetlensége nem a vállalat hibájából történt, úgy a fenti visszatérítési igényb??l levonásra kerülnek mindazon költségek, melyek a vállalat számára már felmerültek. A megbízó további igényeinek érvényesítése kizárt. Amennyiben a megbízó ilyen esetekben még nem teljesített fizetéseket, úgy a vállalat igényelheti a már felmerült költségek megtérítését.

V. Sztornó

 1. Az ügyfélnek alapvet??en lehet??sége van a megbízások visszavonására. Ez írásos formában történik. A kampány kezdetét??l számított 4 hétig történ?? visszavonások esetén nem merülnek fel sztornóköltségek.

IV. Árak

 1. A szerz??désekre vonatkozóan a vállalat szerz??déskötés id??pontjában érvényes árlistái vannak érvényben, amennyiben külön szerz??désben ett??l eltér?? megállapodás nem született.
 2. A reklámok közzétételére vonatkozó ármódosítások a megállapodás szerinti és meger??sített megrendelések szerint akkor lépnek hatályba, ha azokat a vállalat egy hónappal az új árral történ?? közzététel el??tt bejelentette. Ebben az esetben a vállalat a szerz??dést??l való visszalépés jogosultságával rendelkezik, mely jogosultságával a tájékoztatás kézhez kapása utáni öt munkanapon belül élnie kell.

VII. Érvényességi terület

 1. A vállalattal megkötni kívánt/megkötött els??, folyamatban lév?? és leend?? üzletekre vonatkozóan kizárólag jelen feltételek vonatkoznak. A vállalat nem ismeri el a megbízó saját, jelen Általános üzleti feltételekt??l eltér?? tartalmú rendelkezéseit. Ez utóbbiak akkor sem válnak a szerz??dés részévé, ha vállalat nem mond kifejezetten ellent azoknak.
 2. A megbízással az ügyfél elismeri jelen üzleti feltételek kizárólagos érvényességét.

VIII. Szerz??déskötés

 1. A vállalat és a megbízó közötti szerz??dés megkötése levélben, faxon, vagy e-mailen keresztül történ?? megbízási visszaigazolással, avagy a megbízás vállalat általi teljesítésével lép hatályba. A vállalatnak jogában áll a még nem visszaigazolt megbízásokat indoklás nélkül visszautasítani.
 2. A szóbeli megbízások és meglév?? megbízások szóbeli módosításai csak akkor lépnek hatályba, ha ezeket a vállalat írásban visszaigazolta.
 3. A szerz??désekre vonatkozóan a vállalat szerz??déskötés id??pontjában érvényes árlistái vannak érvényben.

IX. Felel??sségvállalás

 1. A vállalat nem felel??s a weboldal folyamatos elérhet??ségéért, sem azért, hogy a reklámok közzétételével egy adott, kívánt esemény megvalósuljon.
 2. Bármilyen jogi okból felmerül?? kártérítés esetén a vállalat csak szándékosság, durva hanyagság, vagy kifejezetten ígért tulajdonság hiánya esetén vállal felel??sséget. Ez a vállalat teljesítési és kialakítási segédeire és törvényes képvisel??jére is vonatkozik.
 3. Minden egyéb esetben a vállalat csak akkor vonható felel??sségre, ha jelent??s szerz??déses kötelezettségek (sarkalatos kötelezettségek) sérültek. Ennek során a kártérítés igénye a tipikus módon el??re látható károkra szorítkozik. A nem tipikus vagy el??re nem látható károkért nem érvényesíthet?? kártérítés.

X. Felel??sségmentesítés

 1. A vállalat nem felel a reklámokban lév?? információk aktualitására, tartalmi helyességére, vagy teljességére vonatkozóan.
 2. A vállalatnak nincs ráhatása a küls?? internetes oldalak formai és tartalmi kialakítására. A vállalat ezért elhatárolja magát a küls?? tartalmaktól akkor is, ha a vállalat oldaláról kiindulóan linket helyeztek el az adott küls?? weboldalra vonatkozóan. Ez a weboldalon megjelen?? minden linkre és minden olyan tartalomra vonatkozik, melyre bannerek és linkek mutatnak, valamint a vállalat által üzemeltetett vendégkönyvek, fórumok és levelez??listákon megjelen??, harmadik felek által bejegyzett tartalmakra is.

XI. Szerz??i jog

 1. A weboldal formai kivitelezése, a használt grafikák és képek, a bejegyzések gy?jteménye, valamint az egyes bejegyzések szerz??i jogi védelem alatt állnak. Ezek sokszorosítása, vagy használata a szerz?? kifejezett engedélye nélkül nem lehetséges. A vállalat minden jogot fenntart.

XII. A teljesítés helyszíne és az illetékes bíróság

 1. A teljesítés helyszíne és az illetékes bíróság székhelye, amennyiben ez nem ütközik jogi akadályokba, megegyezik a vállalat székhelyével. A vállalatnak azonban jogában áll a megbízóval szembeni igényeit más, a megbízó tevékenységi területén illetékes bíróságon keresztül érvényesíteni.
 2. A szerz??dés megkötésére kizárólag a svájci törvények hatálya vonatkozik.

XIII. Egyéb rendelkezések

 1. A szerz??dés módosításai vagy kiegészítései kizárólag írásos formában emelkednek jogi er??re. Szóbeli megállapodásokat a felek nem kötnek.
 2. Amennyiben jelen Általános üzleti feltételek egyes részei érvénytelenek, vagy érvénytelenné válnak, úgy az nem érinti az Általános üzleti feltételek többi rendelkezésének érvényességét.

XIV. Fizetések

 1. A számlákat azok kézhez vétele után azonnal, levonások nélkül ki kell egyenlíteni a vállalat által megadott bankszámlára. Kedvezmények levonásához külön írásos megállapodások szükségesek.
 2. Ha megbízó anyagi helyzetében a szerz??déskötés után romlás következett be, vagy vált ismertté és a fizetési igények érvényesítése ezért veszélyeztetett, úgy a vállalatnak jogában áll a reklámozási megbízás teljesítését a fizetésig szüneteltetni vagy a további reklámok közzétételére vonatkozóan megfelel?? el??zetes megállapodás megkötésével el??re fizetést vagy egyéb garanciákat kérni.
 3. Amennyiben a megbízó részben vagy egészben elmulasztja fizetési kötelezettségeit, úgy a késedelem id??pontjától számítva késedelmi kamat fizetésére köteles. Ennek értéke az EKB alapkamatja feletti évi 5%, amennyiben a vállalat nem igazol ennél nagyobb mérték? károkat.
 4. A vállalatnak jogában áll el??re történ?? fizetés kérése, ill. a szolgáltatások teljesítése a számla kiegyenlítése után.

Ezek a feltételek 2021. október 1-jén lépnek hatályba, és minden korábbi verziót felváltanak. Ez a weboldal a Lakan AG tulajdona. Lakan AG, Sihlbruggstrasse 105, 6340 Baar

©2011-2022 mywomen.ch